Trả lời câu hỏi về căn hộ Gold Tower

Trả lời câu 1: Ngoài những tổ chức được nêu cụ thể tại tại điểm a.2.2 mục 2 phần II của Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, căn hộ Gold Tower được hiểu là những được cấp có thẩm quyền giao chức năng ban hành, công bố hoặc thông báo về giá vật liệu xây dựng của địa phương, của toàn quốc hoặc khu vực nơi xây dựng công trình (như Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Liên sở xây dựng – Tài chính, các tổ chức định giá sản phẩm, các trung tâm kiểm soát giá cả thị trường của Bộ Thương mại, Bộ tài chính, Bộ xây dựng,…). Việc Liên sở Tài chính – Xây dựng có tiếp tục ban hành thông báo giá vật liệu xây dựng tại địa phương hay không là do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Trả lời câu 2: Về chi phí quản lý dự án đối với dự án căn hộ Gold Tower có nhiều loại công trình: ở giai đoạn lập dự án, chi phí quản lý dự án được ước tính như hướng dẫn tại điểm 1.4 – phụ lục số 1 của Thông tư 05/2007/TT-BXD. Ở giai đoạn thực hiện dự án, chi phí quản lý dự án được tính trong dự toán từng công trình. Tuy nhiên, đối với ví dụ của người hỏi thì dự án này chỉ có 1 loại công trình đó là công trình công nghiệp. Do vậy chi phí quản lý dự án được tính như cách thứ 2 là đúng.

Trả lời câu 3: Cách xác định GDP2 trong tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình căn hộ Gold Tower theo quy định tại mục 1.5 phần I của Phụ lục số 1 của Thông tư 05/2007/TT-BXD. Theo công thức tính GDP2 trong văn bản này thì đúng là còn thiếu thông số về độ dài thời gian xây dựng công trình. Bộ sẽ có văn bản hiệu chỉnh trong thời gian tới.

Trả lời câu 4: Công tác san nền có thể được thực hiện riêng nhằm tạo mặt bằng xây dựng một công trình. Tuy nhiên san nền luôn là một công việc thuộc một dự án nào đó, không thể là công trình riêng biệt.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply